بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)

HSE برای ما نه یک اولویت، بلکه یک ارزش است. ماموریت هلدینگ ایمن سازان مدبر مهام بدون تعهد به HSE تحقق نخواهد یافت.

ما مديران و كاركنان هلدینگ ایمن سازان مدبر مهام (ISMM) معتقدیم که سرآمدی در مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست، ضرورتی برای موفقیت در اجرای پروژه‌ها است. فعالیت‏های ما نباید کارکنان، محیط زیست، اموال و اعتبار هلدینگ و ذينفعان ما را در معرض خطر قرار داده و موجب خسارت و صدمه به آنها گردد.

چارچوب سیستم مدیریت HSSEQ هلدینگ

سیستم مدیریت HSSEQ ، بخشی از سیستم مدیریت کلی هلدینگ است.

سیستم مدیریتHSSEQ در هلدینگ ایمن سازان مدبر مهام یک ابزار مدیریتی براي کنترل و بهبود عملکرد بهداشت، ایمنی، امنیت، محیط‌ زیست و کیفیت در همه برنامه‌ها و پروژه‌های صنعتی یا تشکیلات سازمانی هلدینگ بوده و با ایجاد بستر فرهنگی خلاق و نگرشی نو و سیستماتیک در راستاي توسعه پایدار، به‌طور یکپارچه و با همگرایی و چیدمان هم‌افزای نیروهاي انسانی و امکانات و تجهیزات و با استفاده از سیستم آموزش کارآمد، ممیزی‌های دوره‌ای، ارزیابی، بهبود مستمر، موجب به حداقل رساندن اثرات نامطلوب صنعت بر محیط از طریق تأمین ایمنی و امنیت همه‌جانبۀ کلیه کارکنان و همکاران هلدینگ، تجهیزات و تأسیسات و به حداقل رساندن حوادث و آسیب‌های ناشی از کار و همچنین صیانت از محیط زیست به‌عنوان سرمایۀ بشریت در کنار کنترل کیفی همه امور می‌گردد.

سیاست های بهداشت، ایمنی و محیط زیست

هلدینگ در راستای صیانت از سرمایه های انسانی و محیط زیست، رئوس زیر را به عنوان سیاستهای HSSEQ هلدینگ برگزیده است: