رویکرد سیستم های مدیریت یکپارچه

در شرکت ما، بهبود مستمر از طریق مشارکت تمامی سطوح سازمان شامل مدیریت ارشد، مدیران و کارکنان و نیز تمرکز بر تامین نیاز ها و انتظارات کارفرمایان فراهم می گردد.

تمرکز سیستم های مدیریت یکپارچه در شرکت ایمن سازان مدبر مهام بر ارتقای مشارکت مطلوب کارکنان، برتری در ارائه خدمات، بهبود سطح رضایت مشتری و ارتقای عملکرد مالی استوار می باشد.

خط مشی سیستم های مدیریت یکپارچه

شرکت در جهت کسب رضایت کلیه ذینفعان، رئوس زیر را بعنوان اهداف برتر سازمان برگزیده است: