سرمایه های انسانی

اصلی‌ترین مزیت رقابتی برای هر شرکت فعال در صنعتی فناورانه و دانش محور، منابع انسانی متخصص و خبره است. شرکت ایمن سازان مدبر مهام نیز بزرگترین سرمایه و کلید اصلی موفقیت خود را نیروی انسانی‌‌اش می‌داند و آموزش و توانمندسازی کارکنان را یک ارزش محوری محسوب ‌می‌کند و می‌کوشد که آن را به پرسودترین سرمایه‌گذاری خود تبدیل کند. شرکت باور دارد که به پشتوانه تجربه، دانش و تخصص بالای نیروی انسانی می‌تواند جایگاه خود را در کشور اعتلا داده و در مسیر ارتقای برند خود حرکت کند.

«بهبود ترکیب نیروی انسانی»، «آموزش، توسعه و توانمندی سازمانی کارکنان»، «حفظ و نگهداشت نیروی انسانی مجرب و کارآمد» و «توسعه و تقویت انگیزه سازمانی کارکنان» را می‌توان از جمله مهمترین استراتژی‌های مدیریت منابع انسانی در راستای اهداف و ماموریت های آتی شرکت دانست.