مدیریت دانش

با وجود تمامی اقدامات انجام شده در این حوزه، ما به این حقیقت که برای تبدیل شدن به یک شرکت دانش محور، در ابتدای مسیر قرار داریم، آگاهیم. بنابراین برنامه‌ها و اقدامات متعددی در شرکت ایمن سازان مدبر مهام برای نهادینه‌سازی سیستم مدیریت دانش و پایش، بهبود و ارتقای مستمر آن با در نظر گرفتن ویژگی‌های سازمانی شرکت و اهداف مورد نظر برنامه‌ریزی شده و با حمایت مدیریت ارشد در حال انجام است.