اعضای هیات مدیره

رشید سیدیان

مدیرعامل و رئیس هیات مدیره

رشید سیدیان

مدیرعامل و رئیس هیات مدیره

رشید سیدیان

مدیرعامل و رئیس هیات مدیره

رشید سیدیان

مدیرعامل و رئیس هیات مدیره

ساختار سازمانی